CENTRALNA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA
O CWKL

CENTRALNA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA (CWKL)
 
Adres: ul. Koszykowa 78,  00-909 WARSZAWA
 
CWKL zlokalizowana jest w budynku Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej "CePeLek" SPZOZ. www.cepelek.mil.pl
główne wejście do CEPELEK, pion "B" piętro IV
 
CWKL w Warszawie jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie kierowania i koordynowania spraw związanych z orzecznictwem wojskowo-lekarskim oraz rozpatrywania odwołań od orzeczeń komisji szczebla podstawowego.
 
Właściwości CWKL:
1. sprawuje fachowy nadzór nad działalnością pozostałych wojskowych komisji lekarskich (WKL), rozstrzyga kwestie budzące poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie oraz wydaje w tym zakresie wiążące zalecenia
2. dokonuje analiz całokształtu orzecznictwa wojskowo- lekarskiego i działalności orzeczniczo-lekarskiej WKL
3. współdziała z zakładami opieki zdrowotnej, wyższymi szkołami medycznymi, jednostkami naukowo-badawczymi, i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie czynności orzeczniczo - lekarskich
4. współdziała z dowódcami jednostek wojskowych, innymi organami wojskowymi, Wojskową Izbą Lekarską
5. inicjuje  i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących działalności orzeczniczo - lekarskiej wojskowych komisji lekarskich
 
CENTARLNA WOJSKWA KOMISJA LEKARSKA w WARSZAWIE jest komisją wyższego stopnia w stosunku do:
1.     Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej z siedzibą w Warszawie,
2.     Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej  z siedzibą w Gdańsku,
3.     Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich z siedzibą w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu
 
Terytorialny zasięg działania Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje terytorium całego państwa.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych